رضا مقدم ـ بهروز فراهانی ـ محمد رضا شالگونی - پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
دومساله کلیدی: دموکراسی، نوع حکومت - حق ملل در تعین سرنوشت
بخش دوم


رضا مقدم ـ بهروز فراهانی ـ محمد رضا شالگونی - پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
دومساله کلیدی: دموکراسی، نوع حکومت - حق ملل در تعین سرنوشت
بخش یکم


چهارشنبه سوم اسفند ۱۴۰۱- ۲۲ فوریه ۲۰۲۳ معصوم بیگی: آزادی اعضا کانون نویسندگان مدیون گسترش مبارزات زن ،زندگی،ازادی است. سلطنت به هرنیروی ترقیخواهی ،چنگ ودندان نشان می دهد وعمدتا به چپ ها!وجود ساواک تا زمان انحلال درآبان ۵۷ و سقوط سلطنت ،أساسا برای سرکوب وایجاد اختناق گورستانی درکشوربود.شاه حتی فکرکردن به مخالفت را برنمی تابید.نظام پهلوی بدون شکنجه وسرکوب بقا نداشت. پرویزثابتی وساواک حافظ «نظم وقانون »برای کدام غارت بودند.جمهوری اسلامی هم پیروزی خود را درارعاب و سرکوب می بیند.حکومت شاهنشاهی ،سلطنت ونظام جمهوری اسلامی آینه های روبرویند و یکدیگررا انعکاس می دهند. بازگشت سلطنت ونقاب برداشتن پرویزثابتی بمعنای آن است که همه آنچه درگذشته صورت گرفته با شدت بیشترتکرارخواهد شد.


خیزش انقلابی کنونی،موجودیت رژیم را هدف گرفته است! ویژگی استبداد دینی جمهوری اسلامی، یک سلسله آپارتاید تودرتو وچند لایه است وبزرگترین گروهی که قربانی این سیستم آپارتاید است که با موجودیت رژیم ارتباط پیدا می کند،زنان اند.با تمرکزهرچه بیشتربراعتراضات واعتصابات بصورت مسالمت آمیزوگسترش نافرمانی مدنی ،آهنگ گسترش جنبش شتاب پیدا می کند.لیبرال ها،ملی ها،سلطنت طلبان ورضا پهلوی ،رسانه ها وتلویزیون های مگاتنی برخواست های حاشیه نشینان ،زحمتکشان ،تهیدستان ،کارگران ولایه های پائین های جامعه تمرکزویژه ای نمی کنند.راجع به این که چه حکومتی می خواهیم تمرکز نمی کنند. چپ باید به وسط میدان بیاید وخواست های لایه پائینی جامعه حاشیه نشیان و کارگران و زحمتکشان را بیان کند.


یکشنبه یکم ابان ۱۴۰۱---۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ ایراندخت انصاری: تداوم و گسترش خیزش وخواست های وسیع و بحق آن از کلیت این نظام فراتر رفته است!همبستگی جهان با زنان ایران نوید های امید بخشی است.خیزش کنونی وهمه شواهد دال برشکست حکومت اسلامی ومدل جامعه اسلامی است.فرهنگ اسلامی کردن جامعه،کهتری زنان رادنبال می کرد.اکنون آگاهی سیاسی مردم بشدت ارتقا یافته وبرای برچیدن بساط نظام اسلامی برخاسته اند.شعار،ازکردستان تا زاهدان سنگر آزادی ایران،بیان همبستگی عمیق مردم ایران است.تلاش سلطنت طلبان برای مصادره خیزش مشهوداست.


ایران مظهر خیزش سراسری زنان است! جمهوری اسلامی رفتنی است! خیزش زنان ایران ،درسراسرجهان ازسوی لایه های پائین اجتماع حمایت می شود! هر خیزش انقلابی خواه نا خواه ،ویژگی آن حکومتی که مردم علیه آن برخاسته آند منعکس می کند. جمهوری اسلامی مساله زن و حجاب اجباری را به پرجم موجودیت خود بدل کرده است.


.پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۹اکتبر ۲۰۲۲
یاسمین میظر:ادعای قانونیت برای جمهوری اسلامی دیر است وتاریخ مصرف آن گذشته است.قانونیت این نظام و وجود جمهوری اسلامی،زیر حمله خیزش مردم قراردارد.هرکس و یا هر نیروئی که بخواهد با جمهوری اسلامی خود را تعریف کند،آینده ای ندارد و درکنار مردم نیست.چپ باید با خیزش کنونی درگیر شود و آز آن بیاموزد!
.پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۹اکتبر ۲۰۲۲


گفتگوی رادیو پیام آزادی با داریوش ارجمندی سه شنبه ۳۰ فروردین۱۴۰۱
داریوش آرجمندی:
هدف اصلی این سانسورهای سیستماتیک،طرح روایت امریکا ازوقایع است.واین که آن چه امریکا بعنوان سرکرده جهان سرمایه داری مطرح می کند «حقیقت مطلق »است وهمه باید ازآن پیروی وبا آن همراه باشند هرگونه صدای مخالف ،هرروایتی خلاف روایت امریکا مورد سرکوب ،سانسورومسخ واقع می شود.تجاوزنظامی روسیه به اوکراین فرصت بی سابقه ای را برای امریکا فراهم کرد.چپ باید شجاعانه تر ازآزادی بیان بی هیچ حصرواستثنا دفاع کند.


یخش دوم‌: جنگ دراوکراین اجتناب ناپذیر نبود! مخالفت با جنگ ومبارزه برای صلح حیاتی است.تعرض غرب وامریکا هدف،شکاف میان روسیه و چین را دنبال می کرد.بزرگترین خطراستراتژیک برای هژمونی امریکا، چین است. دکترمصدق سیاست مستقلی را دنبال می کرد. سیاست نه شرقی ،نه غربی خمینی ارتجاعی بود و معنایش سیاست مستقل نبود!سیاست نگاه به شرق خامنه ای ارتجاعی تروادامه سرکوب درداخل است.چپ درایران نباید تحت تاٍثیر تبلیغات طرفین جنگ قرار گیرد وباید تحلیل مستقل خود را ارائه کند. نزدیکی خامنه ای به روسیه و چین برای حفظ جمهوری اسلامی است درحالی که روند فروپاشی را طی می کند.


گفتگوی رادیو پیام آزادی بامحمدرضا شالگونی بخش یکم

خامنه ای گفته بود برابری حق است ،اما برابری زن با مرد،ناحق است.جمهوری اسلامی ،زن را موضوع جنسی می داند واین جنایت در حق زنان است! این تفکر پورنوگرافیک است. مساله حجاب ازنظر سیاسی درخط مقدم است. مبارزه ای ازپائین درمحکومیت زن ستیزی جمهوری اسلامی باید صورت گیرد. جهان تک قطبی ۳۰سال گذشته، فروریخته وبسمت جهان چند قطبی می رویم. ناسیونالیسم جریحه دارشده روسی، گسترش ناتو برای بلعیدن کشورهای سابق اتحاد شوروی، شکست استراتژی نئوکان های امریکا، کاهش مداوم نفوذ وهژمونی امریکا، تناقضات دردرون ناتو، گسترش روابط میان چین وروسیه ، موقعیت اقتصادی و سیاسی روسیه، هرکدام درحمله روسیه به اوکراین نقش داشته است. قطب بندی های جدیدی درحال شکل گیری است.