گفتگوی رادیو پیام آزادی با محمد رضا شالگونی پنجشنبه دهم آذر۱۴۰۱

خیزش انقلابی کنونی،موجودیت رژیم را هدف گرفته است! ویژگی استبداد دینی جمهوری اسلامی، یک سلسله آپارتاید تودرتو وچند لایه است وبزرگترین گروهی که قربانی این سیستم آپارتاید است که با موجودیت رژیم ارتباط پیدا می کند،زنان اند.با تمرکزهرچه بیشتربراعتراضات واعتصابات بصورت مسالمت آمیزوگسترش نافرمانی مدنی ،آهنگ گسترش جنبش شتاب پیدا می کند.لیبرال ها،ملی ها،سلطنت طلبان ورضا پهلوی ،رسانه ها وتلویزیون های مگاتنی برخواست های حاشیه نشینان ،زحمتکشان ،تهیدستان ،کارگران ولایه های پائین های جامعه تمرکزویژه ای نمی کنند.راجع به این که چه حکومتی می خواهیم تمرکز نمی کنند. چپ باید به وسط میدان بیاید وخواست های لایه پائینی جامعه حاشیه نشیان و کارگران و زحمتکشان را بیان کند.