گفتگوی رادیو پیام آزادی با محمدرضا شالگونی دوشنبه ۱۵فروردین ۱۴۰۱

یخش دوم‌: جنگ دراوکراین اجتناب ناپذیر نبود! مخالفت با جنگ ومبارزه برای صلح حیاتی است.تعرض غرب وامریکا هدف،شکاف میان روسیه و چین را دنبال می کرد.بزرگترین خطراستراتژیک برای هژمونی امریکا، چین است. دکترمصدق سیاست مستقلی را دنبال می کرد. سیاست نه شرقی ،نه غربی خمینی ارتجاعی بود و معنایش سیاست مستقل نبود!سیاست نگاه به شرق خامنه ای ارتجاعی تروادامه سرکوب درداخل است.چپ درایران نباید تحت تاٍثیر تبلیغات طرفین جنگ قرار گیرد وباید تحلیل مستقل خود را ارائه کند. نزدیکی خامنه ای به روسیه و چین برای حفظ جمهوری اسلامی است درحالی که روند فروپاشی را طی می کند.