جنگ دراوکراین،انحصار رسانه ای،نقض دموکراسی! سانسوروسرکوب آزادی بیان وحقوق شهروندی

گفتگوی رادیو پیام آزادی با داریوش ارجمندی سه شنبه ۳۰ فروردین۱۴۰۱
داریوش آرجمندی:
هدف اصلی این سانسورهای سیستماتیک،طرح روایت امریکا ازوقایع است.واین که آن چه امریکا بعنوان سرکرده جهان سرمایه داری مطرح می کند «حقیقت مطلق »است وهمه باید ازآن پیروی وبا آن همراه باشند هرگونه صدای مخالف ،هرروایتی خلاف روایت امریکا مورد سرکوب ،سانسورومسخ واقع می شود.تجاوزنظامی روسیه به اوکراین فرصت بی سابقه ای را برای امریکا فراهم کرد.چپ باید شجاعانه تر ازآزادی بیان بی هیچ حصرواستثنا دفاع کند.