حمله رژیم به زنان با اسپری فلفل درمشهد.جنگ دراوکراین! بسوی جهان چند قطبی! دوشنبه ۱۵فروردین ۱۴۰۱

گفتگوی رادیو پیام آزادی بامحمدرضا شالگونی بخش یکم

خامنه ای گفته بود برابری حق است ،اما برابری زن با مرد،ناحق است.جمهوری اسلامی ،زن را موضوع جنسی می داند واین جنایت در حق زنان است! این تفکر پورنوگرافیک است. مساله حجاب ازنظر سیاسی درخط مقدم است. مبارزه ای ازپائین درمحکومیت زن ستیزی جمهوری اسلامی باید صورت گیرد. جهان تک قطبی ۳۰سال گذشته، فروریخته وبسمت جهان چند قطبی می رویم. ناسیونالیسم جریحه دارشده روسی، گسترش ناتو برای بلعیدن کشورهای سابق اتحاد شوروی، شکست استراتژی نئوکان های امریکا، کاهش مداوم نفوذ وهژمونی امریکا، تناقضات دردرون ناتو، گسترش روابط میان چین وروسیه ، موقعیت اقتصادی و سیاسی روسیه، هرکدام درحمله روسیه به اوکراین نقش داشته است. قطب بندی های جدیدی درحال شکل گیری است.